Yazdır

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI

 İHALE İLANI

 

1-İşin Nevi:

Mülkiyeti Vakfımıza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Eti mahallesi GMK Bulvarı No: 100 Maltepe/Ankara adresinde ve tapunun 2568 ada, 12 nolu parselinde kayıtlı 442,00 m² arsa üzerinde bulunan 8 adet bağımsız bölümün (1 Adet Mağaza 7 Adet Büro) satışı kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.

 

2- İhalenin Yeri:

İhale “Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 ÇANKAYA /ANKARA” adresindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünün 6. Kat Toplantı Salonunda 22.06.2018 Cuma günü Saat: 15:00 de yapılacaktır.

 

3-Şartname Temini:

İhale şartnamesi “Kazakistan Caddesi No:136/15 EMEK/ CANKAYA /ANKARA ” adresindeki Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı Vakfı’ndan 250,00.- (İkiyüzelli) TL karşılığında alınabilir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 

4-Teminat:

Teminat tutarı İsteklilerin verecekleri teklifin %3’ünden az olamaz. Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi/Ankara nezdindeki TR10 0001 0025 3344 2287 5051 24 İban nolu hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

 

5- Son Teklif Verme Günü ve Yeri:

İsteklilerin, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı 21.06.2018 Perşembe günü saat 17.00’e kadar yukarıda adresi yazılı Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı Vakfı’na teslim edeceklerdir.

 

6- İhalenin Şekli:

İhale, kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, ihale komisyonumuzca uygun görülmesi halinde kapalı teklif veren istekliler arasında açık artırma yapılmak ve açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

VAKFIMIZ 2886 ve 4734 SAYILI İHALE KANUNUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA, DİLEDİĞİNE KISMEN VEYA TAMAMEN VERMEKTE SERBESTTİR.

 

İLAN OLUNUR