Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı İstihdamı Duyurusu

 • 23 HAZİRAN 2022
 • FRİT PROJESİ
 • AKTİF İLAN

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında

İZLEME ve DEĞERLENDİRME UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Temmuz 2022– Aralık 2022

Başvuru Numarası: CS3.1-03B

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 23.06.2022

Son Başvuru Tarih ve Saati: 07 Temmuz 2022 tarihinde saat 15:00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir İzleme Değerlendirme Uzmanı alınacaktır. İzleme Değerlendirme Uzmanı  Proje süresince Temmuz 2022– Aralık 2022 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 6 ay olup, Temmuz 2022’de başlatılması planlanmaktadır.

Aşağıda danışmanlarda aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Nitelikler ve Beceriler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans derecesine sahip olmak ve ilgili alanda Yüksek Lisans derecesi tercih edilmektedir.
 • İ&D stratejisi ve plan geliştirme, veri toplama ve yönetimi, iç ve dış ilerleme ve performans raporlaması dahil olmak üzere İ&D sistem tasarımı ve uygulamasında deneyim; uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerde İ&D deneyimi tercih edilmektedir.
 • AB tarafından finanse edilen projelerin veya diğer yerel ve/veya uluslararası yatırım ve geliştirme kurumlarının izleme ve değerlendirme prosedürlerine aşinalık,
 • MS Excel ve diğer MS Office programlarına hakim olmak, Stata, R, SAS veya SPSS gibi istatistiksel yazılımları kullanma konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Proje değerlendirme ve etki değerlendirme tekniklerini uygulama deneyimine sahip olması beklenir,
 • Proje faaliyetlerini koordine etme, raporlama, izleme deneyimi,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile çalışma deneyimi,
 • Hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma kapasitesi,
 • Açıkça iletişim kurabilme, karmaşık konuları anlaşılır ve uyumlu bir şekilde sunabilme, analitik ve hesaplama becerilerinin yüksek olması; kilit noktaları belirleyip analiz edebilme, çözümler sunabilme, alternatifleri objektif olarak değerlendirebilme, kararların sonuçlarını dikkate alarak kararlı, rasyonel, iyi temellendirilmiş ve uzlaştırıcı kararlar verebilme,
 • Seyahat kısıtlamasının bulunmaması,
 • Ekip çalışması becerileri,
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerileri
 • Esnek çalışma saatlerine adapte olabilme,
 • Erkek adaylar (Türk Vatandaşları) için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az iki yıl ertelemiş olma.

Görev ve Sorumlulukları

 • Proje İ&D sistemini tasarlamak ve uygulamak; Proje gereksinimlerini ve yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için izleme araçlarını, veri toplama prosedürlerini, raporlama şablonlarını, gösterge referans sayfalarını, İ&D kılavuzunu, İ&D modülünü ve İ&D işlevinin diğer unsurlarını tanımlamak ve geliştirmek
 • Raporlama gereksinimlerini (Proje YBS'sine girilen veriler; Kızılay ve diğer danışmanlar tarafından sunulan veriler) karşılamak için alandaki ve merkezi düzeydeki ilgili taraflardan (Gerektiğinde birincil Tarım Kredi Kooperatifleri personeli, saha görevlileri ve Proje Uygulama Birimi'nun diğer üyeleri) yüksek kaliteli verilerin düzenli olarak toplanmasını ve konsolide edilmesini sağlamak;
 • Çıktılara, sonuçlara karşı ilgili proje belgelerinde belirlenen göstergelere, hedeflere ve amaçlara dayalı proje performansını izlemek ve bu girdileri Projenin ilgili raporlarına dahil etmek
 • Proje Uygulama Planına göre uygulama ilerlemesini izlemek, proje koordinasyonundan ve yönetiminden sorumlu olanları büyük sapmalar hakkında bilgilendirmek ve gerektiğinde gerekli revizyonları önermek,
 • Araştırma yöntemlerinin değerlendirilmesi ve hazırlanması, uygulamanın izlenmesi ve araştırma sonuçlarının yorumlanması dahil olmak üzere Proje tarafından gerçekleştirilecek incelemeler için Şartname Taslağı,
 • Gerektiğinde danışmanlar tarafından sunulan çıktıları gözden geçirmek ve kabul etmek için Proje Uygulama Birimine destek sağlamak.
 • Proje ilerlemesi üzerinde fiili/potansiyel etkisi olan herhangi bir sorunu, riski veya darboğazı izlemek ve bunlara yönelik tavsiyelerde bulunmak ve etkili, verimli ve hızlı proje performansı için düzeltici eylemler önermek,
 • Proje/İlerleme Raporları ve ihtiyaç duyulan diğer geçici yönetimsel/finansal olmayan raporlar dahil olmak üzere periyodik ve periyodik olmayan raporları hazırlamak,
 • Proje Danışmanlarından uygun şekilde raporlar, çalışmalar ve diğer proje belgelerini almak ve anlamlı genel değerlendirmeler yapmak,
 • Etki değerlendirmesi ve süreç değerlendirmesi görevlerinde proje danışmanlarına yardımcı olmak,
 • Proje için sunumlar hazırlamak ve proje web sitesine katkıda bulunmak,
 • Dönem Ortası İnceleme ve Uygulama Tamamlama Raporunun hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin fiziki ve dijital kayıtlarının tutulması ve gerekli arşivleme ve dosyalama sistemi ve düzeninin kurulması,
 • Proje için görevlendirilen ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri departmanları ve diğer uzmanlarla işbirliği ve koordinasyon içinde olmak ve gerektiğinde görev tanımları kapsamında destek vermek,
 • İzleme ve değerlendirme faaliyetleri ve raporlama konusunda Dünya Bankası görev ekibi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmak,
 • Proje faaliyetlerinin günlük rutin süreçlerinde yer almak ve gerekirse ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bu Görev Tanımları çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevleri yerine getirmek.

(Beklenen Hizmetlerin tamamını için İzleme Değerlendirme Uzmanı İş Tanımını inceleyin.)

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç  07 Temmuz 2022 tarihinde saat 15.00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Posta Adresi: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14

Elektronik Posta: frit@tarimkredi.org.tr