Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Teklif Vermeye Davet

  • 11 MART 2021
  • FRİT PROJESİ
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TEKLİF VERMEYE DAVET(TVD)


İHALE NO : G3.3-01
TVD TARİHİ : 11.03.2021
İHALE TARİHİ : 26.03.2021

Sayın Yetkililer:

1. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fonun bir kısmı davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

2. Bu kapsamda, Tarım Kredi Kooperatifi aşağıdaki kalemin/kalemlerin temini için Firmanızı teklif vermeye davet etmektedir:

SIRA NO

ÜRÜN ADI

ADEDİ

1

Dizüstü Bilgisayar

211

2

Masaüstü Bilgisayar

211

3

Ekran

211

4

Yazıcı

211

5

Modem

10

Teknik şartnameler Ek 5 (Teknik Şartnameye verilmiş olan ek numarası) te yer almaktadır.

3. Teklifler kalemlerin tamamı için verilecektir. Kısmi teklifler reddedilecektir. İhale kalemlerin tümü bazında değerlendirilecek ve teklifi en düşük olarak değerlendirilen firmayla sözleşme yapılacaktır.

4. Teklif Belgelerinde herhangi bir hususun açıklanmasını isteyen muhtemel teklif sahibi bu isteğini İdareye mail ile bildirebilir. İdare Son Teklif Verme tarihinden 3 (Üç) takvim gün öncesine kadar alacağı her türlü yazılı açıklama talebine yazılı olarak cevap verecektir. İdarenin yazılı cevabı teklif vermeye davet edilen bütün firmalara gönderilecektir. Son Teklif Verme tarihinden önce, İdare gerek kendi inisiyatifiyle gerekse muhtemel bir teklif sahibinin açıklama talebine istinaden teklif belgelerini zeyilname yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklik muhtemel teklif sahiplerine yazılı olarak, elektronik posta ile bildirilir ve bu tür değişiklikler muhtemel teklif sahipleri açısından bağlayıcı olur. İdare, yapılan değişikliğin teklif hazırlanmasında göz önüne alınmasını teminen Son Teklif Verme tarihini kendi takdirine bağlı olarak uzatabilir.

5. İstenilen formattaki teklifiniz aşağıdaki adrese kapalı zarf içinde teslim edilecektir:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara
Telefon: +90 312 216 40 14
Mail: frit@tarimkredi.org.tr

6. Teklifler tek nüsha halinde verilecek ve teklif edilen kalem/kalemler için uygun teknik doküman ve/veya katalog(lar) ile diğer basılı materyaller ve ilgili bilgiler verilecektir. Teklif edilen kalem/kalemler için satış sonrası hizmet veren firmaların isim, adres ve irtibat numaraları da teklifte yer alacaktır.

7. Teklifler elden veya posta yoluyla 26/03/2021 Cuma günü saat 18:00’ a kadar İdarenin Madde 5’ te belirtilen adresine teslim edilecektir. Son teslim tarihinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Teklifler son teslim tarihinin akabindeki ilk iş gününde komisyon tarafından değerlendirilecektir.

9. Dünya Bankası ihalelerine katılmaktan men edilmiş kişi ve kuruluşlar, Kamu İhale Kurumu tarafından yasaklanmış kişi ve kuruluşlar1 doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale kalmış ise ihale iptal edilir. Geçici teminat alınmışsa geçici teminatı irat kaydedilir; sözleşme yapılmış ise sözleşme bozulur, kesin teminatı irat kaydedilir.

10. Teklifler aşağıda belirtilen talimatlara ve Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Temin Kayıt ve Şartlarına ve Teknik Şartnamelere uygun olarak verilecektir:

a. FİYATLAR: Teklif fiyatları malların nakliyesi, son noktada montajı, kurulumu ve diğer benzeri hizmetlere ilişkin bütün masrafları içerecektir. Malların Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara adresi ve Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Mersin illerinde iletilecek olan adreslerde işletmeye hazır halde teslim edilmesiyle ilgili her tür masraf [son adrese teslimat bedeli ve sigorta ile vergi, resim ve harçlar dahil (KDV hariç)] fiyata dahil edilmiş olmalıdır.

i. Fiyat teklifleri Türk Lirası (TL) veya seçtiğiniz serbestçe dönüştürülebilir döviz kuru cinsinden verilecektir.
ii. Teklif edilen fiyatlar sözleşme süresince sabit olacak ve herhangi bir şekilde ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
iii. Teklif edilen fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilmeyecektir 17.12.2020 tarih ve KDV.IPA.CERT.2020/E.714 sayılı KDV istisnasına istinaden KDV’den muaftır.

b. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Teknik şartnamelere uygun olduğuna karar verilen teklifler, kalemlerin tümü bazında (KDV hariç) fiyat tekliflerinin karşılaştırılması yoluyla değerlendirilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, Alıcı her bir teklif için herhangi bir aritmetik hataya karşı aşağıda belirtilen şekilde bir düzeltme yaparak değerlendirmeyi gerçekleştirilecektir:

1. Rakamla ifade edilen miktar ile yazılı miktar arasında fark olduğunda yazılı olarak verilen miktarlar geçerli olacaktır;
2. Birim fiyat ile birim fiyatın adetle çarpımından doğan kalem toplamı arasında fark olduğunda teklif edilen birim fiyatı geçerli olacaktır;
3. Teklif Sahibi düzeltmeyi kabul etmezse, teklifi reddedilecek ve Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye çağrılmayacaktır.

Fiyat döküm çizelgesinde yer aldığı halde fiyatlanmamış kalemin/kalemlerin fiyatının/fiyatlarının teklifte yer alan ve fiyatlanmış diğer kalemlerin fiyatına dahil edilmiş olduğu kabul edilecektir.

Alıcı, bütün kalemler için teknik bakımdan uygun teklif olmadığında, tekliflerin idari bakımlardan uygun olması koşuluyla, teklifleri kalem bazında değerlendirme ve ihaleleri buna uygun olarak verme hakkını saklı tutmaktadır.

Alıcı herhangi bir teklifi kabul veya reddetme ve ihaleyi iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Alıcı bu durumdan etkilenen Teklif sahibine/sahiplerine karşı herhangi bir mali yükümlülük taşımayacaktır.

Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İdare, kendi takdirine bağlı olarak Teklif Sahibinden teklifini açıklamasını isteyebilir. Açıklama talebi ve cevap yazılı olacaktır. Açıklama talebiyle fiyatlarda veya teklifin özünde herhangi bir değişiklik yapılması istenemez, teklif edilemez veya böyle bir değişikliğe izin verilmez.

c. İHALENİN VERİLMESİ: İhale teknik şartnameyi karşılayan ve en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı teklif eden firmaya verilecektir. Başarılı olan teklif sahibi ekteki Sözleşme Formu ve Temin Kayıt ve Şartları’na uygun olarak Sözleşme imzalayacak ve kesin teminatını verecektir. Teklif Sahibi, bildirimin alınmasından sonra en geç otuz gün içerisinde Kesin Teminatını ve imzaladığı Sözleşmeyi İdareye teslim edecektir.

Başarılı teklif sahibinin bu şartları yerine getirememesi halinde Alıcı ihaleyi ikinci en uygun teklif sahibine verebilir.

Başarılı Teklif Sahibinin belirtilen sürede sözleşmeyi imzalamaması ve/veya kesin teminatını verememesi halinde İdare, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla söz konusu Teklif Sahibini 1 (bir) yıl süreyle benzeri ihalelere çağırmaz.

d. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, Teklif Vermeye Davet Madde 8’de belirtilen Tekliflerin son verilme tarihinden itibaren otuz (30) gün süreyle geçerli olacaktır.

Teklifler, son verilme tarihinden sonra değiştirilemez ve geçerlilik tarihinden önce geri çekilemez. Aksi takdirde Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye çağrılmaz.

e. TEKLİFİ OLUŞTURAN BELGELER

i. Teklif Formu (Ek 1)
ii. Fiyat Çizelgesi (Ek 2)
iii. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
iv. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
v. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
vi. Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığına dair taahhütname
vii. Teklif edilen ürünle ilgili teknik doküman ve kataloglar ile teknik şartnameye verilen cevaplar

11. İşbu ihale kapsamında Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu”’(Kılavuz) hükümleri uygulanacaktır.
Düzenlemelere: Procurement Regulations adresinden
Kılavuza ise: Anti-corruption Guidelines adresinden ulaşılabilir.

12. İhale ile ilgili bilgi edinmek için mesai saatleri (09:00-18:00) içinde aşağıdaki adrese başvurulabilir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara Telefon: +90 312 216 40 14

E-posta: frit@tarimkredi.org.tr

 


1 Banka, kamu ihalelerinden yasaklanmanın, söz konusu yasaklamanın dolandırıcılık, yolsuzluk veya benzeri eylemlerden kaynaklanmış olması ve yasaklama işlemlerinin usulünce yürütüldüğünü ve kararın kesinleşmiş olduğunu teyit etmek kaydıyla Banka ihaleleri için de geçerli olacağını kabul edebilir.