Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Merkez Birliği Genel Müdürlüğü İstihdam İlanı

 • 10 ARALIK 2020
 • İNSAN KAYNAKLARI
 • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERVİS GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 

    Teşkilatımız bünyesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere Servis Görevlisi istihdamı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 01.01.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
 4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
 7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
 8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

    Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki özel şartları taşıması gerekmektedir;

 • Adayların, ÖSYM tarafından 6-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) sınavının Tabloda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olması gerekmektedir.
 • Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler ile (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.) Endüstri Mühendisliği ve İstatistik bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.
 • Tabloda belirtilen Fakülteler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olmak.(Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.)
 • Ancak, Endüstri Mühendisliği ve İstatistik Bölümlerinde herhangi bir denklik kabul edilmeyecek olup, bizzat Bölüm mezuniyeti aranacaktır.

    İstihdam edilecek Servis Görevlisi sayısının 5 katı mülakata çağrılacaktır.

    KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
    Başvuruda bulunulabilecek Fakülte ve Bölüm, KPSS puan türü ve kontenjanı gösterir Tablo aşağıdadır.

 

ORTAK VEYA PERSONEL ÇOCUKLARINA İLİŞKİN KONTENJAN

Alınacak personel sayısının % 20’si oranında ortak veya personel (eski personel dâhil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamındaki adaylar KPSS puan türüne göre yapılacak genel sıralamaya tabi olmaksızın, kendi aralarında KPSS puanı ile sıralamaya tabi tutulacaklardır.

Personel veya Ortak (eski personel dâhil) çocuklarının % 20’lik kontenjana tabi olabilmeleri için, başvuru ekranında Personel veya Ortak çocukları için düzenlenen bölümden giriş yapmaları gerekmektedir.

Ancak, personel veya ortak çocukları tercihleri halinde Genel başvuru türünü seçebileceklerdir. Adaylar başvuru süresi bitimi olan 25.12.2020 tarihi mesai saati (18:00) bitiminden sonra tercihlerinde değişiklik yapamayacak olup, tercih ve sorumluluk adayın kendisine aittir.

Mülakata, işe alınacak personel sayısının 5 katına kadar aday çağrılacak olup, Personel veya Ortak Çocuklarının İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince; Personel veya Ortak Çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için personelin Görevden Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık ortaklığının bulunması, (Başvuru tarihi itibariyle) kooperatifle olan ilişkilerinin faal olması ve kooperatife olan borçlarından dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması (erteleme veya yapılandırma gibi haller hariç) gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece dâhil kan ve sıhri hısımları ile ilgili olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri” başlıklı 18.maddesi ile değişik EK MADDE 3 maddesine istinaden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ” e göre işlem yapılacaktır.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

10.12.2020 tarihinde başlayacak olan başvurular elektronik ortamda yapılacak olup, son başvuru 25.12.2020 günü saat 18.00’a kadardır.

Başvurular 25.12.2020 tarihi mesai saati (18.00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Adaylar başvuruları esnasında, aktif olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyeceklerdir. Başvurular tamamlandığında giriş yapılan e-posta adresine başvurunun tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Adaylar tamamlanan başvurularında değişiklik yapmak istediklerinde, gönderilen e-posta’da ki link üzerinden yapacaklardır. (Başvuru bitiş tarihi olan 25.12.2020 mesai saati bitiminden (18:00) sonra değişiklik yapamayacaklardır.) Bu sebeple başvuru yapacak adayın e-posta adresinin doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir.

Elektronik ortamda alınan belge ve beyanlar Kurumumuz tarafından talep edilmesi halinde aday tarafından fiziki olarak ibraz edilecektir.

Başvurusu kabul edilip, mülakata katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve eğer atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan personel hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilecektir.

Adaylar, müracaatlarını elektronik ortamda yapacağından, Genel Müdürlüğümüz veya Bölge Birliklerimize şahsen, posta ya da e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Başvuru esnasında aday tarafından;

 1. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Nüfus Kayıt Örneği”
 2. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Yükseköğretim Mezun Belgesi”,
 3. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek kendisinin “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”,
 4. 2020 yılına ait KPSS Sonuç Belgesini, (sonuç belgesi üzerinde kontrol kodunun bulunması zorunludur)
 5. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek “Adli sicil kayıt belgesi”, (Kurum türü “Resmi”, belgenin neden verileceği “Diğer” , belgenin nereye verileceği “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri” olarak doldurulacaktır.)
 6. Fakülte denklik belgesi (YÖK ya da Yetkili Makamlar tarafından Onaylı)

Eklenecektir.

Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

 

MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME

Başvuruda bulunan adayların, belirtilen bölüm ve KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak suretiyle, tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, tebliğ niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek olup gerekli açıklamalar ilan metninde yer alacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50,00-TL sınav ücreti alınacaktır. Adaylara sınav ücretinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir.

İşe başlatılacaklardan, en az 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın istifaen işten ayrılmaları halinde son brüt ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.