Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Mersin Bölge Birliğine bağlı 2532 Sayılı Kırıkhan Tarım Kredi Kooperatifi Gayrimenkul Satış İhale İlan

  • 10 EYLÜL 2020
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

1-İşin Nevi: 

Mülkiyeti 2532 Sayılı Kırıkhan Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait; Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Mahmutlu Köyü, 3739 no’lu  parselde   kayıtlı 1.348,00 m2 alana haiz  taşınmazın satış ihalesi. 

2- İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli: 

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan TÜRKEŞ BULVARI,  No:60  Kırıkhan  / HATAY adresinde bulunan 2532 Sayılı Kırıkhan Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında şartname doğrultusunda;  Hatay  İli, Kırıkhan  İlçesi, Mahmutlu Köyü, 3739  no’lu parselde  kayıtlı 1.348,00 m2 alana haiz  taşınmaz 22 /09/2020 Salı  günü saat 14:00’de kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, verilen teklifler üzerinden açık artırma ve pazarlık yapılmak suretiyle yapılacaktır.  

3-Muhammen Bedel: 

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Mahmutlu Köyü, 3739 no’lu parselde kayıtlı 1.348,00 m2 alana haiz taşınmaz için KDV hariç 725.000,00(YediyüzyirmibeşbinTürkLirası) ₺’dir.

4-İhale Bedelinin Tahsil Şekli: 

Satış işlemi peşin bedelle teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde, 2532 Sayılı Kırıkhan Tarım Kredi Kooperatifi’ ne şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığı ile başvurarak satış bedelinin tamamını peşin ödeyecektir. 

5-Teminat Miktarı:  

Geçici teminat muhammen bedel üzerinden en az % 3 nispetinde (22.000,00₺) olup, kesin teminat ise ihale bedelinin % 6’sı nispetindedir. Nakit teminatlar 2532 Sayılı Kırıkhan Tarım Kredi Kooperatifi veznesine veya T.C Ziraat Bankası Kırıkhan Şubesi nezdindeki TR24 0001 0003 0832 4079 5950 01 no’lu hesabına yatırılacaktır.

İhaleye; geçici teminatı nakit olarak yatırıp da, süresi içerisinde teklif dosyası tesliminde bulunmayan ve ihaleye iştirak etmeyen isteklinin geçici teminatı Kooperatifçe gelir kaydedilir. Teklif veren isteklilerin tümü ihale sonuçlanıncaya kadar ihalede verdikleri tekliflerinden dönemezler. Tekliflerinden vazgeçmeleri halinde geçici teminatları gelir kaydedilir. İsteklilerden alınan teminatlar, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ihalenin onayına veya iptal edilmesine müteakip iade edilir. 

Üzerinde ihale kalan istekli veya isteklilerin teminatları; satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine müteakip iade edilir. Üzerinde ihale kalan isteklinin taşınmazı satın almaktan vazgeçmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilir.

6 – Satılan Taşınmazın Durumu ve Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı: 

İstekliler ve alıcı, taşınmazı hukuki ve fiili mevcut durumu ile elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat borçları, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan (m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, kamulaştırma, terkler, haciz ve ipotek gibi bilumum doğmuş veya doğacak şerhleri görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, istekliler veya alıcı gizli ayıp iddiasıyla gelecekte 2532 Sayılı Kırıkhan Tarım Kredi Kooperatifinden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7-Şartname Temini: 

Taşınmaz satış şartnamesi 2532 Sayılı Kırıkhan Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir. 

8- Son Teklif Verme Günü, Saati ve Yeri: 

İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını 22.09.2020 Salı günü saat 12:00’e kadar yukarıda adresi yazılı 2532 Sayılı Kırıkhan Tarım Kredi Kooperatifi’ ne şartnamede belirtildiği şekilde teslim edeceklerdir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU:

505 594 49 11 nolu telefon aranabilir