Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Proje hazırlama eğitimlerinin sağlanması için danışmanlık hizmeti

  • 6 MAYIS 2021
  • FRİT PROJESİ
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım
İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİNİN SAĞLANMASI İÇİN DANIŞMANLIK HİZMET
ALIMI

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: Ocak 2021– Aralık 2022

Başvuru Numarası: CS2-03

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 06.05.2021

Son Başvuru Tarih ve Saati: 4 Haziran 2021 tarihinde saat 18.00

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkân Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

Verilmesi planlanan hizmetin temel amacı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Birim Kooperatifler ve Bölgesel Birliklerdeki teknik personele ve Merkez Birliği personeline projeden sağlanacak hibe programlarına başvurmak için proje ve iş planının hazırlanması konusunda eğitim vermektir. Bu eğitimin sonunda, Birim kooperatiflerin çeşitli hibe programlarına teklif hazırlamak için kurumsal kapasitelerini artırmaları beklenmektedir. Bu eğitimin ardından katılımcılar, TKK Merkez Birliği tarafından yapılacak teklif çağrısı için proje başvuru dosyalarını ve çalışma planlarını hazırlayıp sunacaklar.

Detaylı İş Tanımını ilan metninin sonundaki linkten indirebilirsiniz. İlan metniyle iş tanımı arasında uyuşmazlık olduğu takdirde iş tanımı dikkate alınacaktır.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlık Firmaları”), adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.

İlgilenen Danışmanlık Firmaları hizmetleri yerine getirmek üzere istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar. Kısa liste için yeterlilik tespitinde firmalarda aşağıda belirtilen nitelikler aranacaktır:

1. Proje yönetimi eğitimlerinde en az 3 yıllık deneyime sahip olmak, tercihen proje yazma becerilerinin teorik ve pratik uygulamasını kapsayan, ulusal ve / veya uluslararası destek programları için başvuru dosyalarının hazırlanması.

2. Tercihen ulusal ve / veya uluslararası destek programlarının hazırlık / uygulama aşamalarında ve başvuru dosyalarının hazırlanmasında destek sağlama konusunda deneyim sahibi olanlar,

3. Tercihen tarım sektöründe, değer zinciri değerlendirmelerinde veya kapasite geliştirme, kurumsallaşma, mikro / küçük ölçekli alt projeler vb. içeren benzer alanlarda deneyim sahibi olmak.

4. Tercihen akredite bir PMP eğitim sağlayıcısı olmak.

İlgilenen Danışmanlık Firmalarının, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’nin Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 3.14 -3.17 numaralı paragraflarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Danışmanlık Firmaları niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya alt danışmanlık şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması hainde, Ortak Girişimin bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda sözleşmeyi birlikte imzalayacaklar ve İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlık Firmaları başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa liste için dikkate alınmayacaktır.

Danışmanlık Firmasının seçimi, Satınalma Düzenlemelerinde belirtilen “Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır. 

İlgilenen firmalar yerel saatle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde, 20.05.2021 tarihine kadar aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir.

İlgi bildirimlerinin, 24.05.2021 saat 18.00 tarihine kadar yazılı olarak, aşağıda belirtilen adrese elektronik postayla ulaştırması gerekmektedir:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Proje Ofisi

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya - Ankara

Telefon: +90(312) 216 40 14
E-mail: frit@tarimkredi.org.tr


GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLER VE TÜRKİYE
VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ
KAPSAMINDA ALINACAK
PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİNİN SAĞLANMASI İÇİN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
İÇİN
İLGİ BİLDİRİMİNDE SUNULMASI BEKLENEN BELGELER

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını aşağıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır. Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.


İlgilenen Danışmanlık Firmaları; Proje Hazırlama Eğitimlerinin Sağlanması İçin Danışmanlık Hizmet Alımı’nı yerine getirmek üzere ilan metninde istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar.

Bu bilgi ve belgeler, firmanın genel ve görev alanındaki deneyimine odaklanan tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan bir portföy içinde sunmaları beklenmektedir:

1. Başvuru Mektubu: Firma başlıklı kâğıdına yazılmış, Kurum İnternet sitesinde yayınlanan CS2-03 numaralı Proje Hazırlama Eğitimlerinin Sağlanması İçin Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesine başvurulduğuna dair firma yetkililerinin imzaladığı bir Başvuru Mektubu.

1. Firmanın/Firmaların ilgili sektörde olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler: (Talep edildiği takdirde asılları ibraz edilmek kaydıyla başvuru dosyasında bu belgelerin kopyaları yer alabilir)

1. İş tanımı kapsamında verilen hizmetlere ait:

1. Kısa özetler (hizmetin adı, işveren, tutarı, içeriği, başlangıç ve bitiş tarihleri, sağlanan kilit personelin unvanları ve sayıları, vb.) ve İdarenin ilgili işverenlerle irtibata geçmesi için irtibat kurulacak kişilerin isim, unvan ve telefon numaraları

2. İş Bitirme Belgeleri,

  •  Referans Mektupları,

1. Çalışmaların dijital kopyaları.

2. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için yukarıdaki belgelere ilaveten ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

Bunların dışında İdarenin firmanın ihale konusu işi yapabileceğine dair yeterli niteliklere ve deneyime sahip olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgeler. Bu aşamada, teklif istenmesi halinde teklif dosyasında yer alabilecek kilit personelin özgeçmişlerinin sunulmasına gerek yoktur.

 

Muhtemel Başvuru Sahiplerinin başvuru dosyalarını yukarıda belirtildiği şekilde sunmaları/düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu içerik ve düzenleme sadece tavsiye niteliğinde olup, farklı düzenlenmiş dosyaların bu nedenle ihale dışında bırakılmaları söz konusu olmayacaktır. Bütün başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.