Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Sunucu ve Ağ Altyapı Alımı

  • 16 OCAK 2021
  • FRİT PROJESİ
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

GELİŞTİRİLMİŞ PAZAR BAĞLANTILARI İLE MÜLTECİLER VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA KAYITLI TARIM İSTİHDAMI DESTEĞİ PROJESİ

SUNUCU VE AĞ ALTYAPI ALIMI

İHALEYE DAVET


Proje No: P171543

Proje Adı: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Süresi: : 01/2021 – 12/2022

Başvuru Numarası: G3.3-02

İhaleye Davet Yayınlanma Tarihi (web): 16.01.21

Son Başvuru Tarih ve Saati: 29.01.2021 tarihinde saat 18.00

1. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdam Desteği PROJESİ kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere (Dünya Bankası) yönetimi altında bulunan bir hibe sağlamıştır. Bu Hibenin bir bölümü bu Teklif Vermeye Davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.

2. Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (İdare) aşağıda ayrıntıları bulunan mal/malzemelerin temin ve teslimini tek bir sözleşme paketi kapsamında ihaleye çıkarmıştır. Bu Satınalma işlemi Dünya Bankası (Temmuz 2016 tarihli- Kasım 2017 ve Ağustos 20l8'te revize edilen- “IPF Borçlulan için Satınalma Düzenlemeleri” ) Ek XII, Madde 5 ihale usul ve esasları doğrultusunda, Ulusal Rekabete Açık teklif Vermeye Davet (RfQ) İhale yöntemiyle yapılacak olup, İdare ilgilenen firmaları tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

SIRA NO

ÜRÜN ADI

ADEDİ

1

Bütünleşik Altyapı Sistemi

1

2

Yedek Altyapısı Sistemi

1

3

Ağ Güvenlik Duvarı

2

4

Yük Dengeleme, Uygulama Güvenliği ve Yönetim, Görüntüleme ve İnceleme Sistemi

2

5

E-Posta Güvenlik Sistemi

1

6

Ağ İzleme, Log Analiz ve Olay Yönetim Sistemi

1

Teknik şartnameler Ek 5 (Teknik Şartnameye verilmiş olan ek numarası) te yer almaktadır.

3. Kurulacak network sisteminin topolojisi ve ağ katmanları ile ilgili bilgiler EK 4’te yer almaktadır. Network Ağ katmanları ve topolojisi ile ilgili çalışmalar TKK Merkez Birliği Bilgi İşlem Departmanı tarafından yapılmıştır. Önerilecek ürün ve kalemlerin bu topoloji ve katmanlarına uygun olması gereklidir. Yeni sistem mimarisi ve sistem çözümleri teklif edilmemelidir.
4. Teklifler kalemlerin tamamı için verilecektir. Kısmi teklifler reddedilecektir. İhale kalemlerin tümü bazında değerlendirilecek ve teklifi en düşük olarak değerlendirilen firmayla sözleşme yapılacaktır.

5. Teklif Belgelerinde herhangi bir hususun açıklanmasını isteyen muhtemel teklif sahibi bu isteğini İdareye mail ile bildirebilir. İdare Son Teklif Verme tarihinden 2 (iki) takvim gün öncesine kadar alacağı her türlü yazılı açıklama talebine yazılı olarak cevap verecektir. İdarenin yazılı cevabı teklif vermeye davet edilen bütün firmalara gönderilecektir. Son Teklif Verme tarihinden önce, İdare gerek kendi inisiyatifiyle gerekse muhtemel bir teklif sahibinin açıklama talebine istinaden teklif belgelerini zeyilname yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklik muhtemel teklif sahiplerine yazılı olarak, elektronik posta ile bildirilir ve bu tür değişiklikler muhtemel teklif sahipleri açısından bağlayıcı olur. İdare, yapılan değişikliğin teklif hazırlanmasında göz önüne alınmasını teminen Son Teklif Verme tarihini kendi takdirine bağlı olarak uzatabilir.

6. İstenilen formattaki teklifiniz aşağıdaki adrese elden veya posta yolu ile gönderilecektir:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara
Telefon: +90 312 216 40 14
Mail: frit@tarimkredi.org.tr

7. Teklifler tek nüsha halinde verilecek ve teklif edilen kalem/kalemler için uygun teknik doküman ve/veya katalog(lar) ile diğer basılı materyaller ve ilgili bilgiler verilecektir. Teklif edilen kalem/kalemler için satış sonrası hizmet veren firmaların isim, adres ve irtibat numaraları da teklifte yer alacaktır.

8. Teklifler elden veya posta yoluyla 29.01.2021 tarihi saat 18:00’a kadar kadar İdarenin Madde 5’ te belirtilen adresine gönderilecektir. Son teslim tarihinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Teklifler 05/02/2021 Pazartesi günü komisyon tarafından değerlendirilecektir.

10. Dünya Bankası ihalelerine katılmaktan men edilmiş kişi ve kuruluşlar, Kamu İhale Kurumu tarafından yasaklanmış kişi ve kuruluşlar1 doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale kalmış ise ihale iptal edilir. Geçici teminat alınmışsa geçici teminatı irat kaydedilir; sözleşme yapılmış ise sözleşme bozulur, kesin teminatı irat kaydedilir.

11. Teklifler aşağıda belirtilen talimatlara ve Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Temin Kayıt ve Şartlarına ve Teknik Şartnamelere uygun olarak verilecektir:

a. FİYATLAR: Teklif fiyatları malların nakliyesi, son noktada montajı, kurulumu ve diğer benzeri hizmetlere ilişkin bütün masrafları içerecektir. Malların Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara adresinde işletmeye hazır halde teslim edilmesiyle ilgili her tür masraf [son adrese teslimat bedeli ve sigorta ile vergi, resim ve harçlar dahil (KDV hariç)] fiyata dahil edilmiş olmalıdır.

i. Fiyat teklifleri Türk Lirası (TL) olarak verilecektir.
ii. Teklif edilen fiyatlar sözleşme süresince sabit olacak ve herhangi bir şekilde ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
iii. Teklif edilen fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilmeyecektir.

b. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Tüm tekliflerin toplanmasından sonra Ek 5’te yer alan İsteklilerde aranacak özelliklere göre İdare tarafından kısa liste oluşturulacaktır. Kısa Listede yer alan firmaların tekliflerindeki teknik şartnameleri değerlendirilecektir.

Teknik şartnamelere uygun olduğuna karar verilen teklifler, kalemlerin tümü bazında (KDV hariç) fiyat tekliflerinin karşılaştırılması yoluyla değerlendirilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, Alıcı her bir teklif için herhangi bir aritmetik hataya karşı aşağıda belirtilen şekilde bir düzeltme yaparak değerlendirmeyi gerçekleştirilecektir:

1. Rakamla ifade edilen miktar ile yazılı miktar arasında fark olduğunda yazılı olarak verilen miktarlar geçerli olacaktır;
2. Birim fiyat ile birim fiyatın adetle çarpımından doğan kalem toplamı arasında fark olduğunda teklif edilen birim fiyatı geçerli olacaktır;
3. Teklif Sahibi düzeltmeyi kabul etmezse, teklifi reddedilecek ve Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye çağrılmayacaktır.

Fiyat döküm çizelgesinde yer aldığı halde fiyatlanmamış kalemin/kalemlerin fiyatının/fiyatlarının teklifte yer alan ve fiyatlanmış diğer kalemlerin fiyatına dahil edilmiş olduğu kabul edilecektir.

Alıcı, bütün kalemler için teknik bakımdan uygun teklif olmadığında, tekliflerin idari bakımlardan uygun olması koşuluyla, teklifleri kalem bazında değerlendirme ve ihaleleri buna uygun olarak verme hakkını saklı tutmaktadır.

Alıcı herhangi bir teklifi kabul veya reddetme ve ihaleyi iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Alıcı bu durumdan etkilenen Teklif sahibine/sahiplerine karşı herhangi bir mali yükümlülük taşımayacaktır.

Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İdare, kendi takdirine bağlı olarak Teklif Sahibinden teklifini açıklamasını isteyebilir. Açıklama talebi ve cevap yazılı olacaktır. Açıklama talebiyle fiyatlarda veya teklifin özünde herhangi bir değişiklik yapılması istenemez, teklif edilemez veya böyle bir değişikliğe izin verilmez.

c. İHALENİN VERİLMESİ: İhale kısa listeye kalmış ve teknik şartnameyi karşılayan ve en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı teklif eden firmaya verilecektir. Başarılı olan teklif sahibi ekteki Sözleşme Formu ve Temin Kayıt ve Şartları’na uygun olarak Sözleşme imzalayacaktır. Teklif Sahibi, bildirimin alınmasından sonra İdare’nin bildireceği tarihte imzaladığı Sözleşmeyi İdareye teslim edecektir.

Başarılı teklif sahibinin bu şartları yerine getirememesi halinde Alıcı ihaleyi ikinci en uygun teklif sahibine verebilir.

Başarılı Teklif Sahibinin belirtilen sürede sözleşmeyi imzalamaması halinde İdare, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla söz konusu Teklif Sahibini 1 (bir) yıl süreyle benzeri ihalelere çağırmaz.

d. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, Teklif Vermeye Davet Madde 8’de belirtilen Tekliflerin son verilme tarihinden itibaren otuz (30) gün süreyle geçerli olacaktır.

Teklifler, son verilme tarihinden sonra değiştirilemez ve geçerlilik tarihinden önce geri çekilemez. Aksi takdirde Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye çağrılmaz.

e. TEKLİFİ OLUŞTURAN BELGELER

i. Teklif Formu (Ek 1)
ii. Fiyat Çizelgesi (Ek 2)
iii. Şirket geçmiş bilgileri, bilgilerin doğruluğunu ve EK 5’teki özellikleri karşıladığını beyan eden resmi resmi yazı.
iv. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
v. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
vi. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
vii. Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığına dair taahhütname
viii. Teklif edilen ürünle ilgili teknik doküman ve kataloglar ile teknik şartnameye verilen cevaplar

12. İşbu ihale kapsamında Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu”’(Kılavuz) hükümleri uygulanacaktır.

Düzenlemelere: http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/ProcurementRegulations.pdf adresinden

Kılavuza ise:

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/40394039anti corruption%20guidelines%20(as%20revised%20as%20of%20july%201,%202016).pdf adresinden ulaşılabilir.

13. İhale ile ilgili bilgi edinmek için mesai saatleri (09:00-18:00) içinde aşağıdaki adrese başvurulabilir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 216 40 14
Mail: frit@tarimkredi.org.tr


14. Bu ihale için Geçici Teminat istenmemektedir. Başarılı teklif sahibi, Alıcı tarafından ihalenin kendisinde kaldığının bildirilmesinden sonra 30 gün içerisinde, Kamu İhale Kanunundaki örneğe uygun, Sözleşme Fiyatının % 6 (yüzde altı)sı oranında bir banka teminat mektubunu İdareye verecek veya kesin teminat miktarı kadar nakit parayı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Muhasebe Biriminin ilgili hesabına yatırarak dekontunu İdareye teslim edecektir. Banka teminat mektubunun süresi malların muayene ve kabul tarihinden itibaren en az altı ay olacaktır

 


1 Banka, kamu ihalelerinden yasaklanmanın, söz konusu yasaklamanın dolandırıcılık, yolsuzluk veya benzeri eylemlerden kaynaklanmış olması ve yasaklama işlemlerinin usulünce yürütüldüğünü ve kararın kesinleşmiş olduğunu teyit etmek kaydıyla Banka ihaleleri için de geçerli olacağını kabul edebilir.