Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri merkez Birliği Proje Kapsamındaki 6 İl Birim ve Bölge Kooperatifleri için Masaüstü Bilgisayar, Ekran, Lazer Yazıcı, Dizüstü Bilgisayar ve Modem Alımı İlanı

 • 24 OCAK 2023
 • FRİT PROJESİ
 • AKTİF İLAN

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi

Proje Kapsamındaki 6 İl Birim ve Bölge Kooperatifleri için Masaüstü Bilgisayar, Ekran, Lazer Yazıcı, Dizüstü Bilgisayar ve Modem Alımı

TEKLİF VERMEYE DAVETİ :

İHALE NO : G3.3-01B

TVD TARİHİ : 24.01.2023

İHALE TARİHİ: 15.02.2023

Sayın Yetkililer:

 1. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir.  Bu proje kapsamında alınan fonun bir kısmı davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır. 
 1. Bu kapsamda, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği aşağıdaki kalemin/kalemlerin temini için Firmanızı teklif vermeye davet etmektedir: 

SIRA NO

ÜRÜN ADI

ADEDİ

1

Masaüstü Bilgisayar

211

2

Ekran

211

3

Lazer Yazıcı

211

4

Dizüstü Bilgisayar

211

5

Modem

10

Teknik şartnameler Ek 5 ‘ te yer almaktadır.

 1. Teklifler kalemlerin tamamı için verilecektir. Kısmi teklifler reddedilecektir. İhale kalemlerin tümü bazında değerlendirilecek ve teklifi en düşük olarak değerlendirilen firmayla sözleşme yapılacaktır.
 1. Teklif Belgelerinde herhangi bir hususun açıklanmasını isteyen muhtemel teklif sahibi bu isteğini İdareye mail ile bildirebilir. İdare Son Teklif Verme tarihinden 3 (Üç) takvim gün öncesine kadar alacağı her türlü yazılı açıklama talebine yazılı olarak cevap verecektir. İdarenin yazılı cevabı teklif vermeye davet edilen bütün firmalara gönderilecektir. Son Teklif Verme tarihinden önce, İdare gerek kendi inisiyatifiyle gerekse muhtemel bir teklif sahibinin açıklama talebine istinaden teklif belgelerini zeyilname yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklik muhtemel teklif sahiplerine yazılı olarak, elektronik posta ile bildirilir ve bu tür değişiklikler muhtemel teklif sahipleri açısından bağlayıcı olur. İdare, yapılan değişikliğin teklif hazırlanmasında göz önüne alınmasını teminen Son Teklif Verme tarihini kendi takdirine bağlı olarak uzatabilir.
 1. İstenilen formattaki teklifiniz aşağıdaki adrese kapalı zarf içinde teslim edilecektir:           

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara

Telefon  : +90 312 216 40 00

  : +90 312 216 41 01 

 1. Teklifler tek nüsha halinde verilecek ve teklif edilen kalem/kalemler için uygun teknik doküman ve/veya katalog(lar) ile diğer basılı materyaller ve ilgili bilgiler verilecektir. Teklif edilen kalem/kalemler için satış sonrası hizmet veren firmaların isim, adres ve irtibat numaraları da teklifte yer alacaktır.
 1. Teklifler elden veya posta yoluyla 15/02/2023 Çarşamba günü saat 15:00’ a kadar İdarenin Madde 5’ te belirtilen posta adresine teslim edilecektir. Son teslim tarihinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Teklifler 17/02/2023 Cuma günü saat 15:00’ da ‘’TKK Merkez Birliği Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı Toplantı Salonunda’’ Teklif Sahiplerinin yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. Teklif sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunmaması halinde tutanakla tespit edilir, teklif zarfı açılır ve ihaleye hazır bulunanlarla devam edilir.
 1. Dünya Bankası ihalelerine katılmaktan men edilmiş kişi ve kuruluşlar, Kamu İhale Kurumu tarafından yasaklanmış kişi ve kuruluşlar[1] doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale kalmış ise ihale iptal edilir. Geçici teminat alınmışsa geçici teminatı irat kaydedilir; sözleşme yapılmış ise sözleşme bozulur, kesin teminatı irat kaydedilir.
 1. Teklifler aşağıda belirtilen talimatlara ve Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Temin Kayıt ve Şartlarına ve Teknik Şartnamelere uygun olarak verilecektir.

[1] Banka, kamu ihalelerinden yasaklanmanın, söz konusu yasaklamanın dolandırıcılık, yolsuzluk veya benzeri eylemlerden kaynaklanmış olması ve yasaklama işlemlerinin usulünce yürütüldüğünü ve kararın kesinleşmiş olduğunu teyit etmek kaydıyla Banka ihaleleri için de geçerli olacağını kabul edebilir.

a. FİYATLAR:  Teklif fiyatları malların nakliyesi, son noktada montajı, kurulumu ve diğer benzeri hizmetlere ilişkin bütün masrafları içerecektir. Malların Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara  adresi ve Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Mersin illerinde idare tarafından iletilecek olan adreslere işletmeye hazır halde teslim edilmesiyle ilgili her tür masraf [son adrese teslimat bedeli ve sigorta ile vergi, resim ve harçlar dahil (KDV hariç)] fiyata dahil edilmiş olmalıdır.

 • Fiyat teklifleri Türk Lirası (TL) veya AVRO olarak verilecektir.
 • Teklif edilen fiyatlar sözleşme süresince sabit olacak ve herhangi bir şekilde ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
 • Teklif edilen fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilmeyecektir. 17.12.2020 tarih KDV.IPA.CERT.2020/E.714 sayılı KDV istisnasına istinaden KDV’den muaftır.

b. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  Teknik şartnamelere uygun olduğuna karar verilen teklifler, kalemlerin tümü bazında (KDV hariç) fiyat tekliflerinin karşılaştırılması yoluyla değerlendirilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, Alıcı her bir teklif için herhangi bir aritmetik hataya karşı aşağıda belirtilen şekilde bir düzeltme yaparak değerlendirmeyi gerçekleştirilecektir:

 • Rakamla ifade edilen miktar ile yazılı miktar arasında fark olduğunda yazılı olarak verilen miktarlar geçerli olacaktır;
 • Birim fiyat ile birim fiyatın adetle çarpımından doğan kalem toplamı arasında fark olduğunda teklif edilen birim fiyatı geçerli olacaktır;
 • Teklif Sahibi düzeltmeyi kabul etmezse, teklifi reddedilecek ve Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye çağrılmayacaktır.

Fiyat döküm çizelgesinde yer aldığı halde fiyatlanmamış kalemin/kalemlerin fiyatının/fiyatlarının teklifte yer alan ve fiyatlanmış diğer kalemlerin fiyatına dahil edilmiş olduğu kabul edilecektir.

Alıcı, bütün kalemler için teknik bakımdan uygun teklif olmadığında, tekliflerin idari bakımlardan uygun olması koşuluyla, teklifleri kalem bazında değerlendirme ve ihaleleri buna uygun olarak verme hakkını saklı tutmaktadır. 

Alıcı herhangi bir teklifi kabul veya reddetme ve ihaleyi iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Alıcı bu durumdan etkilenen Teklif sahibine/sahiplerine karşı herhangi bir mali yükümlülük taşımayacaktır.

Döviz kurunun kaynağı ve tarihi: Döviz kurlarının kaynağı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yerel saatle 15:30'da resmi olarak yayınlanan döviz satış kurları olacaktır. Döviz kurları için geçerli tarih, teklif açılış tarihinden bir gün önce, ya da teklif açılışının Cumartesi ve Pazar da dahil resmi tatil gününün bir ertesi gününe rastlaması halinde teklifin açıldığı tarihten önceki son çalışma günüdür.

Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İdare, kendi takdirine bağlı olarak Teklif Sahibinden teklifini açıklamasını isteyebilir. Açıklama talebi ve cevap yazılı olacaktır. Açıklama talebiyle fiyatlarda veya teklifin özünde herhangi bir değişiklik yapılması istenemez, teklif edilemez veya böyle bir değişikliğe izin verilmez.

c. İHALENİN VERİLMESİ: İhale teknik şartnameyi karşılayan ve en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı teklif eden firmaya verilecektir. Başarılı olan teklif sahibi ekteki Sözleşme Formu ve Temin Kayıt ve Şartları’na uygun olarak Sözleşme imzalayacaktır. Teklif Sahibi, bildirimin alınmasından sonra en geç 15 (onbeş) gün içerisinde imzaladığı Sözleşmeyi İdareye teslim edecektir.

Başarılı teklif sahibinin bu şartları yerine getirememesi halinde Alıcı ihaleyi ikinci en uygun teklif sahibine verebilir.

Başarılı Teklif Sahibinin belirtilen sürede sözleşmeyi imzalamaması halinde İdare, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla söz konusu Teklif Sahibini 1 (bir) yıl süreyle benzeri ihalelere çağırmaz.

 

d. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, Teklif Vermeye Davet Madde 8’de belirtilen Tekliflerin son verilme tarihinden itibaren otuz (30) gün süreyle geçerli olacaktır.

Teklifler, son verilme tarihinden sonra değiştirilemez ve geçerlilik tarihinden önce geri çekilemez. Aksi takdirde Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye çağrılmaz.

e. TEKLİFİ OLUŞTURAN BELGELER

 • Teklif Formu (Ek 1)
 • Fiyat Çizelgesi (Ek 2)
 • Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığına dair taahhütname
 • Teklif edilen ürünle ilgili teknik doküman ve kataloglar ile teknik şartnameye verilen cevaplar
 • İstekli Firmalarda aranan niteliklerde yer alan belgeler (Ek 3)
 1. İşbu ihale kapsamında Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu”’(Kılavuz) hükümleri uygulanacaktır.

Düzenlemelere :

http://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf adresinden

Kılavuza ise :

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/40394039anti   corruption%20guidelines%20(as%20revised%20as%20of%20july%201,%202016).pdf adresinden ulaşılabilir.

 1. İhale ile ilgili bilgi edinmek için mesai saatleri (09:00-18:00) içinde aşağıdaki adrese başvurulabilir.  

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7,06490 Çankaya/Ankara

Telefon:+90 312 216 40 00 / +90 312 216 41 01

E-posta: frit@tarimkredi.org.tr