Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların başvuru formu içerisinde yer alan adayın;

 • Kişisel Bilgileri: T.C. Kimlik numarası, adı/soyadı, doğum yeri/tarihi, cinsiyeti, medeni durumu, nüfusa kayıt bilgileri, askerlik durumu ve sağlık durumu.
 • Öğrenim Bilgileri: öğrenim durumu, okul adı, bölümü ve mezuniyet tarihi.
 • KPSS Sınavı Puan Türü Bilgileri.
 • Yabancı Dil Bilgisi: Bildiği yabancı dil ve seviyesi.
 • İş Deneyimi: Firma/Kurum, birim, görev ve çalışma dönemi.
 • Ortak/Personel Çocuğu ise: Anne/Babanın adı soyadı, çalışır ya da emekli olması, Anne/Babanın ortaklık numarası, çalıştığı/ortağı olduğu kooperatifin numarası/adı ve bağlı olduğu bölge birliği.
 • Hakkında Bilgi Alınacak Kişiler: Adı soyadı, görevi ve telefon numarası.
 • İletişim Bilgileri: Yazışma adresi, ikamet ettiği il/ilçe, telefon numarası (ev/iş/cep) ve elektronik posta adresi. (Adaya ulaşılamadığı takdirde irtibata geçilecek kişi bilgisi: Adı Soyadı ve telefon numarası)
 • Adli sicil kayıt belgesi.

İlgili kişiyi tanıtan bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü‘’ (bundan böyle “Tarım Kredi” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklananlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Tarım Kredi’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer veya başka pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Tarım Kredi’nin işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi operasyonel süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Tarım Kredi tarafından işlenen kişisel verileriniz, Tarım Kredi’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ile paylaşılması dışında, ilgilinin hak ve menfaatine olacak durumlar haricinde herhangi bir gerçek veya tüzel üçüncü kişiyle paylaşılmayacaktır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, açık rızanıza ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak fiziki ortamda, otomasyon sisteminde ve e-posta gibi elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle Tarım Kredi’ye başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Tarım Kredi’nin www.tarimkredi.org.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını "Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi No:7, 06490 Çankaya/ANKARA" adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Tarım Kredi tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Tarım Kredi için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Tarım Kredi tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Açıklama

Personel veya Ortak (eski personel dâhil) çocuklarının % 20’lik kontenjana tabi olabilmeleri için, başvuru ekranında Personel veya Ortak çocukları için düzenlenen bölümden giriş yapmaları gerekmektedir.

 

Ancak, personel veya ortak çocukları tercihleri halinde Genel başvuru türünü seçebileceklerdir. Adaylar başvuru süresi bitimi olan 25.12.2020 tarihinden sonra tercihlerinde değişiklik yapamayacak olup, tercih ve sorumluluk adayın kendisine aittir.


Tarım Kredi Kooperatifine Ortak Olan Anne veya Baba İle İlgili Bilgiler

Tarım Kredi Kooperatifinde Çalışan/Emekli Olan Anne veya Baba İle İlgili Bilgiler

Vesikalık Fotoğrafınız* Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır


Başvuru Sahibine Ulaşılamadığı Takdirde İrtibata Geçilecek Kişi Bilgileri

       Adayların ilan metninde belirtilen Fakülteler (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.) ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir.

       İlan metninde belirtilen Fakülteler dışında denklik belgesi ile başvuru yapan adayların aşağıdaki alana denklik belgesini yüklemeleri gerekmektedir.

       Ancak, Endüstri Mühendisliği ve İstatistik Bölümlerinde herhangi bir denklik kabul edilmeyecek olup, bizzat Bölüm mezuniyeti aranacaktır.

.

          Başvuru esnasında verdiğim bilgilerin ve yüklemiş olduğum belgelerin tam ve doğru olduğunu, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun anlaşılmasıyla her hangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.


AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin kim tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim.

Yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, Tarım Kredi’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda veya başka bir pozisyonda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi ile Tarım Kredi’nin işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi operasyonel süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla Tarım Kredi’ye ilettiğim her türlü kişisel verimin, Tarım Kredi tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya Tarım Kredi tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi alınmasına ve bu bilgilerin Tarım Kredi tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin Tarım Kredi’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin 1 (bir) yıl boyunca Tarım Kredi’nin insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine özgür irademle onay veriyorum.