Güncelleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen bekleyiniz

İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Önizleme İşleminiz Yapılıyor

Lütfen Bekleyiniz.

Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü (Tarım Kredi) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanunun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Tarım Kredi Hakkında

Tarım Kredi Kooperatifleri, çalışanlarıyla birlikte, bir milyonun üzerindeki çiftçi ortaklarımızın tarımsal faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü ihtiyaçlarını sağlayarak üretimlerine katkıda bulunmayı, kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde dayanışmayı ve Türk tarımı ile ekonomisine hizmet etmeyi amaçlayan, 1581 Sayılı Kanuna göre kurulmuş her biri ayrı tüzel kişiliği haiz 1 Merkez Birliği, 17 Bölge Birliği ve birim Kooperatiflerle hizmet veren özel hukuk tüzel kişisidir. Üye ortaklarının her türlü tarımsal girdi, ayni ve/veya nakdi kredi ihtiyacını sağlayan ve bununla birlikte 1581 sayılı Kanunun 3. maddesindeki amaç ve çalışma konularını ifa eden bir kurumdur.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tarım Kredi, sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi; Kurumumuzla hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, Korbis uygulaması, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Kurumumuz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve; KVKK'nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK'nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK'nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK'nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK'nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

 • 1581 Sayılı Kanun, Kooperatifler Kanunu, Merkez, Bölge ve Kooperatif Ana Sözleşmesi, Genel Kurul Kararları, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu gibi Kurumumuzun tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve/veya teftiş ve denetimlerde talep edilebilecek her türlü yasal yükümlülüklerine uyulması;
 • Kooperatifçilik faaliyetlerinin Kooperatif mer’i mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
 • Tabi olduğumuz mer’i mevzuatlar uyarınca üretici/çiftçi olunduğunun belirlenebilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi belgeleri ve/veya benzer belgeler, Kooperatif hizmet alanında ikamet ettiğinize dair ikamet belgeleri, üyelik için gerekli olan kimlik ve adres tespiti, üretici belgesi ve beyan edilen tarımsal varlıklar gibi bilgilerinizin işlenmesi,
 • Korbis uygulaması ile kullandığınız kredilerin bilgilendirme SMS’leri için kullandığınız cep telefonu numarası,
 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çağrı merkezi sistemimizde kayıt altında tutulması;
 • Elektronik (Mobil uygulamamız, Korbis, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve Kooperatifler, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;
 • Sizlere sunulabileceğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması;
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
 • Ortak ve diğer müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, ortak ve diğer müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin,
 • Sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;
 • Teşkilatımızın yurtiçi, yurtdışı bağlı Bölge Birlikleri, Kooperatifler ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
 • Teşkilatımızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında teşkilatımıza Merkez, Bölge ve Kooperatif kamera görüntülerinin kaydedilmesi;
 • amaçlarıyla işlenmekte ve paylaşılmaktadır.

Tarım Kredi, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. KVKK'nın 6/2. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak ortaklık/üyelik sonucu Kooperatiflerde bulunan bilgileriniz sizlere en uygun hizmetin sunulabilmesi maksadıyla KVKK'nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine pazarlama, davranış analizleri, üye alışkanlıklarınıza yönelik kişisel verileriniz,

 • Kooperatifler tarafından sunabileceğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması;
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;

amaçlarıyla işlenmektedir.

Ayrıca, üyemiz olmasanız dahi, bankacılık ve Kooperatifçilik mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Teşkilatımızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Kanun'un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, 1581 sayılı Kanun, Kooperatifler Kanunu, Bankacılık Kanunu madde 73/4'te düzenlenen finansal kuruluşlara; AssisTT Çağrı Merkezi, Bereket Sigorta A.Ş., Biotekno (JET SMS Mesaj Servisi), Gelir İdaresi Başkanlığı Servisleri, Gübretaş, Kamu İhale Kurumu (Elektronik Kamu Alımları Platformu), PTT, Cumhurbaşkanlığı, E-Devlet kapısı hizmetleri, EBYS, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Adres Kayıt Sistemi, Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Bilgi Sistemi, Bitki Koruma Ürünleri Sistemi, Gübre Takip Sistemi, T.C. Ziraat Bankası, Tareks, TK Birlik A.Ş., Korbis servisleri, TK Yem A.Ş., Tarsim, UYAP, Emniyet Genel Müdürlüğü, E-Rehin, E-Fatura, E-İrsaliye, E-Defter, RPA, Enocta, Uydu Takip Sistemi, sigorta şirketlerine; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, TBB Risk Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi kamu kurum ve kuruluşlarına; yurtiçi, yurtdışı Kooperatif, Bölge ve iştiraklerimize; Teşkilatımız faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara; Kooperatif faaliyetlerimiz kapsamında imzalanan sözleşmelerin veya sözleşme konusu işlemlerin ilgili/ilişkili taraflarına; işbirliği yapılan kuruluşlara ve program ortaklarına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verileriniz Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz kanun doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Genel Müdürlüğümüze yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Genel Müdürlüğümüz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi veya yok edilmemesi, imha edilmemesi veya anonim hale getirilmemesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınız ile ilgili; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile bizzat elden veya noter kanalıyla en yakın Kooperatif, Bölge veya Genel Müdürlüğümüze başvurabilir ya da internet sitemizde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurarak tarimkredi.merkezbirligi@hs01.kep.tr kep adresimize talebinizi iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.